Autor

Jestem administratorem klastrów obliczeniowych w Poznańskim Centrum Superkomputerowo Sieciowym afiliowanym przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN. Na Wydziale Biologii UAM realizuję projekt doktorski z dziedziny onkologii molekularnej.

***

Czym się zajmuję?

Jako administrator klastrów obliczeniowych:

Jako biolog:

  • Realizowałam indywidualny projekt badawczy pt. “Detekcja pozachromosomowego DNA metodą RCA”.
  • Kieruję grupą badawczą realizującą projekt pt. “Ana­liza porównaw­cza i pro­fi­lowanie se­kwen­cyj­ne po­za­ch­ro­mo­somo­we­go ko­listego DNA (eccD­NA) w jądrach ludz­kich komórek nowotworo­wych i ich pra­widłowych od­po­wied­ników celem ozna­cze­nia zmien­ności licz­by ko­pii genów ko­dujących mi­kro RNA istot­ne w pro­cesach nowotworze­nia.”
  • Udzielam wykładów popularyzujących naukę, ostatni wykład pt. “Diagnostyka i obrazowanie nowotworów” przedstawiłam na tegorocznym Festiwalu Nauki i Sztuki.

***

Ten blog przedstawia tylko i wyłącznie moje prywatne poglądy.
Żaden zamieszczony tu artykuł nie reprezentuje stanowisk żadnych instytucji.

***

Moja strona domowa.
Mój profil na LinkedIn

***

Treść i wykonane przeze mnie fotografie udostępniane są na licencji:
Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 3.0.

Facebook Comments